1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis:

1.1. Opdrachtgever: de Partij die aan House of Voice Opdracht geeft;1.2. House of Voice: handelsnaam van Annefleur Klinkhamer, kantoorhoudende Fort Abcoudestraat 25 te Weesp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34373436;

1.3. Opdracht: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst, waarbij House of Voice zich jegens Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveringen;

1.4. Vergoeding: de vergoeding voor door House of Voice verrichte werkzaamheden en leveringen, waaronder niet begrepen de Bijkomende Kosten;

1.5. Partij: Opdrachtgever of House of Voice;

1.6. Partijen: Opdrachtgever en House of Voice.

 1. Toepasselijkheid

House of Voice bemiddelt al dan niet als tussenpersoon ten behoeve van stemacteurs/stemactrices (hierna: de acteurs) en hun opdrachtgevers, zoals producenten, musea, animatiestudio’s, geluidsstudio’s en reclame- en mediabureaus. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die door House of Voice worden gesloten over de dienstverlening door de acteurs, ongeacht of House of Voice de overeenkomst met de opdrachtgever, de acteur of met beiden sluit. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en de acteurs.

 1. Boekingen en tarieven

3.1    Alle aanbiedingen en offertes van House of Voice zijn vrijblijvend en kunnen zolang deze niet schriftelijk door de opdrachtgever, respectievelijk de acteurs zijn geaccepteerd, door haar worden herroepen.

3.2. De opdrachtgever zal bij de aanvraag voor een boeking de aard van de werkzaamheden, opnamedatum (“de optiedatum”), periode van gebruik van de opname, uitzendgebied en eindgebruik schriftelijk aan House of Voice bevestigen. House of Voice zal vervolgens op haar beurt aan de opdrachtgever een voorstel voor een acteur doen en het van toepassing zijnde tarief en eventuele overige voorwaarden schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. Bij herbevestiging door de opdrachtgever is sprake van een voorlopige boeking (“de voorlopige boeking”).

3.3 Tenzij anders overeengekomen, dient de optiedatum en daarmee de voorlopige boeking uiterlijk één werkdag voor aanvang van de optiedatum door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd, waarmee de boeking definitief tot stand komt. Indien bedoelde bevestiging uitblijft, komt de voorlopige boeking te vervallen.

3.4 Indien een derde-opdrachtgever voor dienstverlening door de acteur op de optiedatum een boeking wil plaatsen of indien de betreffende acteur een tweede optie kan nemen, komt de voorlopige boeking te vervallen, tenzij deze niet binnen één werkdag, nadat House of Voice de opdrachtgever daarover heeft geïnformeerd, door de opdrachtgever schriftelijk aan House of Voice wordt bevestigd, waarmee de boeking definitief tot stand komt.

3.5 Indien sprake is van een voorlopige boeking, dan is het de acteur pas toegestaan om voor de optiedag een optie of boeking voor dienstverlening aan een andere opdrachtgever te aanvaarden, indien de voorlopige boeking is komen te vervallen.

3.6 Indien House of Voice een bepaalde acteur heeft bemiddeld, dan zijn de betreffende opdrachtgever en acteur jegens House of Voice gehouden om vervolgopdrachten voor de dienstverlening door de betreffende acteur via House of Voice te laten verlopen.

3.7 De overeengekomen tarieven en overige voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de specifieke opdracht en gelden niet voor vervolgopdrachten met betrekking tot dezelfde opdrachtgever en acteur.

 1. Wijzigingen

4.1 House of Voice heeft het recht om de voorwaarden van reeds geaccepteerde offertes eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van gewijzigde beschikbaarheid van acteurs, materialen, omvang van de opdracht en de hieraan gerelateerde kosten. House of Voice zal in overleg treden met de opdrachtgever indien er een wijziging optreedt.

4.2 Voor zover er een wijziging van een reeds geaccepteerde offerte meerwerk ten gevolge heeft, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk afzonderlijk aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Meerwerk dient schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) voorafgaand aan de werkzaamheden van de acteur door de opdrachtgever te zijn bevestigd.

4.3. Als meerwerk wordt eveneens aangeduid een duurdere acteur, die in plaats van de geoffreerde acteur de opdracht zal doen.

4.4 Indien er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de kosten voor meerwerk, is House of Voice gerechtigd hiervoor marktconforme prijzen in rekening te brengen.

4.5 Van minderwerk is alleen sprake indien House of Voice genoodzaakt is vanwege een wijziging in de beschikbaarheid een andere acteur in te zetten die lagere prijzen hanteert. De bespaarde kosten zullen in mindering worden gebracht op de overeengekomen vergoeding.

 1. Annulering

De opdrachtgever heeft het recht om een reeds bevestigde opdracht tot 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos te annuleren. Indien de opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht minder dan 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden annuleert, zal de opdrachtgever 100% van de geoffreerde vergoeding verschuldigd zijn.

 1. Beëindiging

6.1    Elk van beide partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de wederpartij, na ingebrekestelling, weigert of niet in staat is om zijn verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen.

6.2    House of Voice heeft het recht om iedere in verband met de dienstverlening door een acteur gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen (zulks onverminderd haar eventuele overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding), indien haar wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard, dan wel, in het geval het een natuurlijk persoon betreft, onder curatele is gesteld of overlijdt.

 1. Verplichtingen de acteur en House of Voice

7.1    De verplichting van House of Voice om een geschikte acteur te boeken is een inspanningsverplichting. House of Voice biedt geen garantie dat de acteur de geschiktheid bezit voor het door de opdrachtgever beoogde doel en gebruik, noch biedt House of Voice de garantie dat de geboekte acteur voor eventuele vervolgopdrachten in de toekomst beschikbaar is.

7.2    De acteur zal al datgene doen wat in zijn of haar vermogen ligt om de opdracht zo goed mogelijk te uit te voeren.

 1. Betaling

8.1    De betaling aan House of Voice dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum van House of Voice.

8.2    In geval van niet-tijdige betaling of enige andere tekortkoming door de opdrachtgever, komen alle kosten die door House of Voice worden gemaakt ter effectuering van haar rechten c.q. incassomaatregelen, daaronder mede begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag (exclusief BTW) met een minimum van € 250,– per vordering.

8.3   House of Voice zal de acteur niet eerder betalen, dan nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens House of Voice heeft voldaan en mocht betaling door de opdrachtgever uitblijven, dan zal House of Voice de acteur niets verschuldigd zijn.

 1. Aansprakelijkheid

9.1    House of Voice is niet aansprakelijk voor schade en kosten van welke aard ook die tijdens werktijd, de reistijd naar de opnamelocatie of in verband met de werkzaamheden van de acteur zijn ontstaan. De opdrachtgever vrijwaart House of Voice tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de opdracht. Enige aansprakelijkheid van House of Voice is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de met House of Voice overeengekomen vergoeding.

9.2    De opdrachtgever is verplicht zich in verband met de uitvoering van de opdracht tegen wettelijke aansprakelijkheid te hebben verzekerd. De opdrachtgever zal House of Voice hiervan desgevraagd een bewijsstuk verstrekken.

 1. Verbod benadering acteur

10.1    Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder goedkeuring van House of Voice een acteur die via bemiddeling van House of Voice met de opdrachtgever in contact is gebracht, te benaderen voor eventuele vervolg- c.q. andere opdrachten of voor uitbreiding en/of wijziging van de overeenkomst.

10.2    Het is niet toegestaan de acteur voor promotionele en/of publicitaire activiteiten (waaronder interviews, meet & greet e.d.) te benaderen. Alle verzoeken hiertoe dienen aan House of Voice te worden gedaan en House of Voice zal daarover met de acteur in overleg treden.

10.3    Indien na uitvoering van de opdracht van met een bepaalde opdrachtgever, laatstbedoelde wordt opgevolgd door een andere opdrachtgever, dan zal het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven en de opdrachtgever zal er jegens House of Voice voor in staan, dat ook bedoelde andere opdrachtgever deze verplichtingen naar behoren zal nakomen.

 1. Boete

Indien opdrachtgever in strijd handelt met enige verplichting ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete van € 5000,– aan House of Voice verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 500,– per dag dat de opdrachtgever blijft tekortschieten. Deze boetebepaling laat alle overige rechten van House of Voice onverlet, waaronder recht op schadevergoeding.

 1. Toepasselijk recht

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle door House of Voice gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze Algemene voorwaarden en overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.